Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Ενότητα 2 Περιβαλλοντικά, κοινωνικά, υγειονομικά και προσωπικά οφέλη από την αξιοποίηση πράσινων στεγών

Green Roofs, also called vegetated roofs or eco-roofs, signify the roofs with soil and plants placed on the top of a conventional roof.

Nowadays, green roofs are a popular trend, as they appear to offer a cost-effective strategy that will lead the society closer to the renovation of urban environment and the formulation of more livable and sustainable cities.

The use of energy-efficient construction technologies and the adherence to the policy of sustainable development have shaped a growing trend among the building properties and investments.

Buildings consume 30%-40% of the  primary energy, in total.

Smart solutions of green roofs are currently gaining ground for their ecological, technical, economic benefits and aesthetic qualities.