Θέμα 1 Γενικές ταξινομίες των πράσινων στεγών

Γενικά, υπάρχουν τρεις τύποι πράσινων στεγών (Li and Yeung 2014, Vijayaraghavan 2015):

Εντατικός τύπος

Ημιεντατικός τύπος

Εκτατικός τύπος

Οι τύποι των πράσινων στεγών αναλύονται στην Ενότητα 3.