Θέμα 1 Κύρια σημασία των συνεργειών των πράσινων στεγών

Στις μέρες μας, το 56.2% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει στις πόλεις.

Ο αυξημένος πληθυσμός των πόλεων δημιουργεί την ανάγκη για κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης. Αυτός είναι ένας σημαντικός στόχος σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το θέμα της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να προκαλεί σημαντικό κίνδυνο με καταστροφικές συνέπειες για το μέλλον του πλανήτη.

Κατά την πρώτη περίοδο της έξαρσης του COVID-19 (μαζί με την περίοδο της καραντίνας), έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών. Ωστόσο, στοιχεία από την οικονομική κρίση του 2008-2009 προειδοποιούν ότι οι εκπομπές θα μπορούσαν να ανακάμψουν.

Η παγκόσμια κατάσταση προειδοποιεί ότι η δημιουργία πράσινων οικονομιών και οι πολιτικές πράσινης ανάκαμψης αποτελούν επείγουσα ανάγκη, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς και τις συνέπειες της πανδημίας.

  • Ένα αστικό περιβάλλον υψηλής ποιότητας θα επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην καθημερινή ζωή των πολιτών και θα ενισχύσει τη βιωσιμότητα σε όλη τη διάσταση της κοινωνικής ευημερίας.
  • Η προσαρμογή των πράσινων στεγών δεν αποσκοπεί μόνο στην καλύτερη εμφάνιση του κτιρίου αλλά συνδέεται και με τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η «πράσινη ανάκαμψη» αναμένεται να:

  • μετριάσει την ευαλωτότητα των τοπικών κοινωνιών και του συνολικού πληθυσμού,
  • διευκολύνει τις διαδικασίες προκειμένου να έχουμε καθαρότερο αέρα, πιο υγιεινό νερό, αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων και ενισχυμένη προστασία της βιοποικιλότητας,
  • επισημάνει τα οικονομικά οφέλη· Έτσι, παρουσιάζονται νέα κύματα επιχειρηματικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων με ισχυρές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, δημιουργίας εισοδήματος και μείωσης των οικονομικών ανισοτήτων (ΟΟΣΑ Περιβάλλον, 2020).

         Ορισμός της πράσινης ανάκαμψης

«Η  πράσινη ανάκαμψη είναι μία ευρέως αποδεκτή ονομασία που αναφέρεται σε ένα πακέτο περιβαλλοντικών, ρυθμιστικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων για την ανάκτηση της ευημερίας μετά την πανδημία του Covid-19. Υπήρξε ευρεία υποστήριξη από πολιτικά κόμματα, κυβερνήσεις, ακτιβιστές και ακαδημαϊκούς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις για την έξοδο των χωρών από την οικονομική ύφεση αξιοποιούνται με τρόπο που να εμποδίζει την υπερθέρμανση του πλανήτη από τη χρήση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου και για επενδύσεις σε καθαρές μεταφορές, ενέργεια, κτίρια και εταιρικές ή χρηματοοικονομικές πρακτικές» (Definitions.net, 2021)

Πράσινες στέγες-μια αυξανόμενη τάση

Ένα σύστημα πράσινης στέγης είναι μια μέθοδος βιώσιμης στέγης κατοικιών για τις αστικές περιοχές, δεδομένου του γεγονότος ότι η βλάστηση της στέγης υποστηρίζει την οικολογία των αστικών χώρων.

Ένα σύστημα πράσινης στέγης είναι μια επέκταση της υπάρχουσας στέγης που περιλαμβάνει:

  • υψηλής ποιότητας στεγανοποίηση
  • ριζοαπωθητικό σύστημα
  • Αποχετευτικό σύστημα

Η κατασκευή πράσινης στέγης απαιτεί τη διαμόρφωση ενός «περιεχόμενου» χώρου πρασίνου πάνω από ένα κτίριο.

Οι πράσινες στέγες μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών οφελών και έχουν εγκατασταθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς αποτελούν μια καινοτόμο τεχνολογία κατάλληλη για τη δημιουργία βιώσιμων αστικών περιβαλλόντων.