Θέμα 1 Οι πράσινες στέγες ως οικοσύστημα. Κατανόηση των παραμέτρων βιοποικιλότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη

Οι πράσινες στέγες μπορούν να προσφέρουν περιβαλλοντικά οφέλη στα αστικά περιβάλλοντα και να δημιουργήσουν οικοσυστήματα για τους ζωντανούς οργανισμούς, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της βιοποικιλότητας.

 Η κτιριακή ανάπτυξη σε αστικές περιοχές καταστρέφει τους οικοτόπους και οδηγεί σε απώλεια βιοποικιλότητας. Το δομημένο περιβάλλον που δημιουργείται από τις πράσινες στέγες είναι μία από τις μεθόδους μετριασμού για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Οι πράσινες στέγες μπορούν να αποτελούν μέρος του περιβαλλοντικού πράσινου πνεύμονα που παρέχει σημαντικές υπηρεσίες οικοσυστήματος. Επιπλέον, οι πράσινες στέγες μπορεί να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος διαδρόμων άγριας ζωής σε αστικές και προαστιακές περιοχές, συμπεριλαμβανομένων περιοχών πάρκων και κήπων, προσφέροντας ένα περιβάλλον για φυτά, πουλιά και ασπόνδυλα. Ως αποτέλεσμα, οι πράσινες στέγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της αστικής βιοποικιλότητας συνδέοντας απομονωμένους θύλακες οικοτόπων και οικοσυστημάτων.

Τι είναι οι υπηρεσίες οικοσυστήματος;

Οι υπηρεσίες οικοσυστήματος ομαδοποιούνται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες: παροχή, όπως η παραγωγή τροφίμων και νερού· ρύθμιση, όπως ο έλεγχος του κλίματος και των ασθενειών· υποστήριξη, όπως οι κύκλοι θρεπτικών συστατικών και η παραγωγή οξυγόνου· και «πολιτισμός», όπως πνευματικά και ψυχαγωγικά οφέλη.

Η γεωργία, η κτηνοτροφία και η δασοκομία επωφελούνται και επηρεάζουν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Οι συνέπειες μπορεί να είναι θετικές ή αρνητικές, ως εξής:

Θετική επίδραση στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος:

  • Η γεωργία παρέχει ενδιαιτήματα σε άγρια ​​είδη και δημιουργεί όμορφα τοπία.
  • Τα δάση συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών υδάτινων οικοσυστημάτων και δημιουργούν πηγές καθαρού νερού.
  • Τα περιττώματα των ζώων αποτελούν σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών, διασποράς σπόρων και μπορούν να διατηρήσουν τη γονιμότητα του εδάφους σε βοσκοτόπους

Αρνητική επίδραση στις υπηρεσίες του οικοσυστήματος:

  • Τα φυτοφάρμακα, καθώς και η ομογενοποίηση του τοπίου, μπορούν να μειώσουν τη φυσική επικονίαση.
  • Η αποψίλωση των δασών ή η κακή διαχείριση μπορεί να αυξήσει τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις κατά τη διάρκεια κυκλώνων.
  • Η περίσσεια ζωικών περιττωμάτων και η κακή διαχείριση μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση των υδάτων και να απειλήσει την υδάτινη βιοποικιλότητα

Βιοποικιλότητα είναι ο βαθμός διακύμανσης των μορφών ζωής σε ένα δεδομένο οικοσύστημα με διαφορετικούς κύκλους (π.χ. νερό). Είναι ένα μέτρο της υγείας των οικοσυστημάτων. Θεωρείται ότι η βιοποικιλότητα συμβάλλει σε μια αδυσώπητη και συχνά αόρατη υπηρεσία οικοσυστήματος που παρέχεται στους ατμοσφαιρικούς, υδρολογικούς και βιογεωχημικούς κύκλους ζωής όπου ο αέρας και το νερό και ζωντανά και νεκρά στοιχεία κινούνται και ανακυκλώνονται σε έναν συνεχή κύκλο ζωής.

 Η βιοποικιλότητα περιλαμβάνει την ποικιλότητα εντός των ειδών, καθώς και μεταξύ των ειδών των οικοσυστημάτων. Η βιοποικιλότητα δεν είναι απλώς η καταμέτρηση του αριθμού των ειδών σε μια στέγη ή σε οποιοδήποτε άλλο τοπίο. Αποτελείται από τη δομή και τη λειτουργία. Το σύμπλεγμα, οι τροφικές αλυσίδες και η διασυνδεδεμένη κοινότητα ζωντανών οργανισμών σε ένα οικοσύστημα επηρεάζουν το επίπεδο της βιοποικιλότητας.