Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Ο Ρόλος των Τοπικών Κοινοτήτων στην Περιβαλλοντική Αειφορία

  • Οι τοπικές κοινωνίες διαδραματίζουν βασικό ρόλο στον προσδιορισμό και την κατανόηση των τοπικών θεμάτων και τελικά στην επίλυσή τους.
  • Οι τοπικές κοινωνίες μπορούν να συμβάλουν ικανοποιητικά στην προώθηση της καλύτερης ποιότητας ζωής και στον βιώσιμο μετασχηματισμό των δήμων.
  • Ο ρόλος της τοπικής κοινότητας μπορεί να προωθηθεί με τη δημιουργία ενός δικτύου κοινοτικών δικτύων κηπουρικής που συνεισφέρουν το ένα στο άλλο ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας.
  • Η εγκατάσταση χώρων πρασίνου στην ταράτσα ενός κτιρίου θα προσφέρει παραγωγική αξία στα κτίρια κατοικιών, ειδικά εάν στην πράσινη στέγη είναι φυτεμένα παραγωγικά φυτά.
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος και βιωσιμότητας και η συμμετοχή των πολιτών σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία αστικού σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητη.