Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 1 Ταξινόμηση πράσινων στεγών

Σύμφωνα με τη γερμανική έρευνα τοπίου, Αναπτυξιακή και Κατασκευαστική Κοινωνία (2018) «Οδηγίες για τις πράσινες στέγες-Οδηγίες για το σχέδιο, την κατασκευή και τη συντήρηση των πράσινων στεγών», οι πράσινες στέγες διακρίνονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους, ανάλογα με τη χρήση, τους κατασκευαστικούς παράγοντες και τις μέθοδος που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας:

Κάθε τύπος πράσινης στέγης περιλαμβάνει μια ποικιλία μορφών βλάστησης με ρέουσες μεταβάσεις και διαφοροποιήσεις που εξαρτώνται από την τοποθεσία τους και υπόκεινται σε δυναμικές αλλαγές. Οι τύποι των πράσινων στεγών παίζουν καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό τόσο των τύπων των φυτών που επιλέγονται όσο και της εμφάνισης της βλάστησης.

Δες επίσης την Ενότητα Module 4.