Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Αναγκαιότητα Ολοκληρωμένου Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μια σύγχρονη προσέγγιση σχεδιασμού που συνδέεται στενά με την ανάγκη δημιουργίας βιώσιμων και ανθεκτικών οικισμών.

Ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, σχεδιαστών και ειδικών κινητοποιείται για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων, παρέχοντας ισχυρή υποστήριξη σε έργα αστικής ανάπτυξης.

Η τομεακή συνεργασία διαδραματίζει βασικό ρόλο στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για πιο υγιείς, πιο ενεργές και χωρίς αποκλεισμούς αστικές κοινότητες.

Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να ανταποκρίνεται στην τοπική κατάσταση προκειμένου να αντιμετωπίζονται διαφορετικά αστικά ζητήματα ταυτόχρονα και με συνεκτικό τρόπο.

Οι πολεοδόμοι πρέπει να διαθέτουν γνώση των προοπτικών και των αναγκών διαφορετικών κοινοτήτων και ομάδων ανθρώπων, επομένως απαιτείται η συμμετοχή αυτών των ομάδων στη διαδικασία σχεδιασμού. Οι διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού με πολλαπλές ομάδες ενδιαφερομένων καθώς και ο συντονισμός των πολιτικών είναι το κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εναρμόνιση της κοινωνίας, της οικονομίας και της οικολογίας. Μέσω του ολοκληρωμένου πολεοδομικού σχεδιασμού, οι σχεδιαστές και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να διασφαλίσουν ότι το έργο τους συμβάλλει στη δημιουργία κοινοτήτων χωρίς αποκλεισμούς, ενεργών και βιώσιμων για όλες τις τρέχουσες και τις μελλοντικές γενιές.

Τι συμβαίνει εάν μια πόλη δεν υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό;

  • Απόβλητα (τρόφιμα, άνθρακας, υλικά, ρύπανση)
  • Αύξηση των ανισοτήτων
  • Δρόμοι που δεν οδηγούν πουθενά, τεράστιες υποδομές
  • Κατακερματισμός, έλλειψη συντονισμού
  • Αστική εξάπλωση
  • Δαπανηρά λάθη

«Το να γίνει η φύση μέρος του αστικού περιβάλλοντος διαβίωσης συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και στην ευημερία της οικονομίας και της κοινωνίας»

Chantal Van Ham,

Συντονιστής ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Λύσεις βασισμένες στη φύση,

IUCN Βρυξέλλες