Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 2 Η Ολοκληρωμένη ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η ατζέντα του 2030 είναι ένα σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας που μπορεί να βοηθήσει στην υποστήριξη ενός πιο ολοκληρωμένου τοπικού, περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού, χωροταξικού σχεδιασμού, τομεακού σχεδιασμού ανάπτυξης και εργασίας για την υποστήριξη της ενισχυμένης διαδημοτικής συνεργασίας.

  • Οι τοπικές κυβερνήσεις έχουν άμεσο αντίκτυπο από την υλοποίηση της πλειονότητας των στόχων των 169 ΣΒΑ.
  • Οι πόλεις μπορούν να παρέχουν τις διασυνδέσεις και τις ολοκληρωμένες προσεγγίσεις μεταξύ τομέων και στόχων.
  • Οι πόλεις έχουν την εντολή να ασχολούνται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό, το οικοδομικό περιβάλλον, τον τομέα των μεταφορών και τη διαχείριση των απορριμμάτων και των υδάτων.
  • Οι σημερινές προκλήσεις απαιτούν ευρεία συνεργασία και ολιστικές στρατηγικές.
  • Στον πυρήνα της δεκαετίας 2020-2030 βρίσκεται η ανάγκη για δράση για την αντιμετώπιση της αυξανόμενης φτώχειας, την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών και την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης.