Θέμα 2 Ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών στην περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα

Οι τοπικές κοινωνίες θα μπορούσαν να υιοθετήσουν στρατηγικές όπως π.χ.:

την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των πολιτών στα περιβαλλοντικά ζητήματα

την ευαισθητοποίηση, μέσω της προώθησης της σχετικής γνώσης και την ενεργό συμμετοχή στη φροντίδα της πράσινης στέγης

ευρείες λύσεις για τον έλεγχο της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της εφαρμογής πράσινων στεγών σε κατοικημένες περιοχές

τη διαχείριση της αρχιτεκτονικής υποκατάστασης χώρων πρασίνου

τη δημιουργία ενός κοινοτικού δικτύου, το οποίο συνεισφέρει το ένα στο άλλο ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της κοινότητας

Λόγω του περιβαλλοντικού ζητήματος, αναδεικνύεται πλέον η αναγκαιότητα της υιοθέτησης της τεχνολογίας της πράσινης στέγης.

Ο υπερπληθυσμός του αστικού περιβάλλοντος δίνει προτεραιότητα στο σχεδιασμό βιώσιμων αστικών χώρων και στη βελτιώση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και την αστική ανθεκτικότητα.