Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 3 Διαστάσεις Ολοκληρωμένου Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ο ολοκληρωμένος πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει αντιληπτός με την ευρεία έννοια, που περιλαμβάνει οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές. Η παροχή επαρκούς χρόνου και πόρων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τον συμμετοχικό και τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Η πολυεπιστημονική φύση του αστικού σχεδιασμού έχει ως αποτέλεσμα πολλές διασυνδέσεις.

Οριζόντια ολοκλήρωση. Οι εταιρικές σχέσεις συγκεντρώνουν τοπικούς παράγοντες που εμπλέκονται στην πρόκληση της πολιτικής: κατοίκους, κοινοτικές οργανώσεις, τοπικές αρχές και τοπικές επιχειρήσεις.

Εδαφική ενοποίηση. Συνεργασίες σε λειτουργικές αστικές περιοχές μεταξύ γειτονικών δήμων, που επιτρέπουν τη συνεργασία σε λειτουργικές αστικές περιοχές. Είναι σημαντικό να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των τοπικών αρχών.

Κάθετη ολοκλήρωση μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών, επιτρέποντας την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Γίνεται κατανομή ευθυνών μεταξύ διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης. Οι πόλεις δεν μπορούν να επιτύχουν τους πιο σημαντικούς στόχους χωρίς την ύπαρξη περιφερειακού και εθνικού πλαισίου.