Θέμα 3 Προκλήσεις για την ενσωμάτωση στέγης

Οκτώ (8) θεμελιώδεις παράγοντες θεωρούνται επί του παρόντος ως οι πιο σημαντικοί περιορισμοί στην υιοθέτηση της πράσινης στέγης:

ζημιές από διαρροές

περιορισμένη επιλογή φυτών

μελέτη δομικών προαπαιτούμενων στο κτίριο φιλοξενίας

υψηλό αρχικό κόστος κατασκευής

συχνό ποσοστό κόστους συντήρησης

απουσία κυβερνητικής ρύθμισης

χαμηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και τεχνικής ικανότητας

υψηλά ποσοστά δομικών αστοχιών