Θέμα 3 Σχεδιασμός βιοποικιλότητας και εργαλεία για τον έλεγχο της ανάπτυξης της σε πράσινες στέγες

Χρειαζόμαστε μια οικοσυστημική προσέγγιση, η οποία μπορεί να βοηθήσει:

Για να εφαρμόσουμε μια προσέγγιση οικοσυστήματος, πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε τα οφέλη και από πού προέρχονται. Τότε πρέπει να καταλάβουμε πώς οι διαφορετικές επιλογές σχεδιασμού ή χρήσης πόρων θα επηρεάσουν αυτές τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Η συμμετοχή των ανθρώπων στη λήψη αποφάσεων και στην πραγματοποίησή τους είναι ζωτικής σημασίας.

Αυτή η εκδήλωση υψηλού επιπέδου, που συνδιοργανώθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με την υποστήριξη του Περιβαλλοντικού Δικτύου της Γενεύης, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των πολλαπλών οφελών των λύσεων που βασίζονται στη φύση (NbS) για τις πόλεις, τονίζοντας ευκαιρίες και προκλήσεις για την προώθηση και την κλιμάκωση του NbS, από την τοπική δράση έως τις παγκόσμιες λύσεις, επιταχύνοντας τον αντίκτυπο από το 2021 και μετά.

Βασικές ενέργειες για την εφαρμογή μιας οικοσυστημικής προσέγγισης:

Καθώς το παγκόσμιο κλίμα αλλάζει, η ανθρώπινη ευημερία, η λειτουργία του οικοσυστήματος, ακόμη και το ίδιο το κλίμα επηρεάζονται όλο και περισσότερο από τη μεταβαλλόμενη γεωγραφία της ζωής.

Οι κλιματικές αλλαγές στις κατανομές των ειδών ή οι μεταβολές της περιοχής επηρεάζουν την ανθρώπινη ευημερία τόσο άμεσα (για παράδειγμα, μέσω αναδυόμενων ασθενειών και αλλαγών στην προσφορά τροφίμων) όσο και έμμεσα (υποβαθμίζοντας την υγεία του οικοσυστήματος). Ορισμένες αλλαγές εύρους δημιουργούν ακόμη και ανατροφοδοτήσεις (θετικές ή αρνητικές) για το κλιματικό σύστημα, αλλάζοντας τον ρυθμό της κλιματικής αλλαγής.

Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη βιοποικιλότητα στις πράσινες στέγες προσδιορίζονται σύμφωνα με ένα σύστημα αξιολόγησης που βασίζεται στους ακόλουθους προτεινόμενους έξι κύριους παράγοντες:

1 Ποικιλότητα και πλούτος ειδών

2 Τύπος και βάθος υποστρώματος

3 Επιλογή ειδών φυτών

4 Συνδεσιμότητα με φυσική βλάστηση

5 Αναλογία πράσινης στέγης

6 Οικολογικά υπεύθυνη ανάπτυξη

Εργαλεία:

Γλωσσάρι για τη βιοποικιλότητα: https://www.biodiversitya-z.org/themes/terms?s=menu//

Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης Προστασίας του Περιβάλλοντος του Προγράμματος του ΟΗΕ

Τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, τα διαφορετικά υποστρώματα και τα καθεστώτα φύτευσης λαμβάνονται υπόψη στο προτεινόμενο σύστημα

Το υπόστρωμα ή τα μέσα καλλιέργειας είναι ζωτικής σημασίας για τα φυτά πράσινης στέγης. Τα συστήματα πράσινης στέγης με ποικίλα βάθη υποστρώματος και τύπους βλάστησης τείνουν να έχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία αράχνης, σκαθαριού και πτηνών.

Η χρήση φυσικών, τοπικών εδαφών και υποστρωμάτων μπορεί να βοηθήσει τη βιοποικιλότητα, καθώς και να ωφελήσει τα περιφερειακά και απειλούμενα είδη, επειδή τα τοπικά είδη έχουν ήδη προσαρμοστεί στο συγκεκριμένο εδαφικό περιβάλλον. Το βάθος του υποστρώματος είναι συχνά ένας καλός δείκτης μελλοντικών επιτυχιών της βιοποικιλότητας σε πράσινες στέγες. Άλλοι παράγοντες όπως η τιμή του pH και τα οργανικά συστατικά για το υπόστρωμα θα επηρεάσουν την ανάπτυξη των φυτών πράσινης στέγης και συνεπώς τον αποικισμό διαφόρων σπονδυλωτών και ασπόνδυλων.

Τα ασβεστολιθικά είδη και τα ασβεστώδη είδη είναι τα πιο κοινά φυτικά είδη για εκτεταμένες πράσινες στέγες. Τα γηγενή είδη φυτών προτιμώνται σε μια συγκεκριμένη περιοχή, καθώς η οροφή μπορεί να μιμηθεί το περιβάλλον του τοπικού οικοτόπου και έτσι να προσελκύσει το είδος να αποικίσει με βάση τη φυσικότητα. Όσον αφορά τα μη ιθαγενή είδη φυτών, επιλέγονται για τη δημιουργία εντατικών πράσινων στεγών που μπορεί να προσελκύσουν ορισμένα σπάνια είδη. Η επιλογή των φυτικών ειδών για τις πράσινες στέγες εξαρτάται από το ποια είδη-στόχοι σπονδυλωτών και ασπόνδυλων αναμένεται να προσελκύσουν την τοποθεσία ενδιαφέροντος και είναι πολύ σημαντική για τον καθορισμό του κατά πόσον επιτυγχάνεται η βελτίωση της βιοποικιλότητας.

Sedum spurium. Πρόκειται για ένα άλλο τέλειο εδαφοκάλυμμα, ένα ποώδες και φυλλοβόλο φυτό με όμορφα χρώματα ανάλογα με την ποικιλία του. Έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τύπο εδάφους και μπορεί να ανεχθεί μερικές ώρες σκιάς την ημέρα. Έχει ύψος 10 έως 15 εκατοστά, με έντονα πράσινα φύλλα που γίνονται κόκκινα όταν φτάνει η κρύα εποχή. Ανθίζει το καλοκαίρι με κόκκινα, ροζ ή λευκά άνθη.

Θεωρείται ότι η εγγύτητα των πράσινων στεγών με τις κοντινές φυσικοποιημένες ζώνες ή το τοπίο μπορεί να συμβάλει θετικά στη βιοποικιλότητα. Η καλή συνδεσιμότητα των οικοτόπων μπορεί να υπερνικήσει τις δυσμενείς επιπτώσεις (εξαφάνιση ειδών) που επιφέρει ο κατακερματισμός και η τροποποίηση του οικοτόπου κατά την αστική ανάπτυξη.

Ο στόχος είναι να εμπλακούν οι πράσινες στέγες και να δημιουργηθούν πράσινοι διάδρομοι που επιτρέπουν μια συνέχεια μεταξύ των οικοσυστημάτων γύρω από την πόλη και την ίδια τη στέγη. Αυτή η σύνδεση μεταξύ χώρων και ειδών θα επέτρεπε στους επαγγελματίες της πράσινης στέγης στην πόλη την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των πληθυσμών, την ανταλλαγή σπόρων και γνώσεων που αποκτώνται καθημερινά, κ.λπ. Η διασφάλιση της βιοποικιλότητας και η φορολογική μείωση για τους ιδιοκτήτες πράσινων στεγών είναι επίσης πολύ ωφέλιμη.

Εννοιολογική σχεδίαση όπου το

  • Α) αντιπροσωπεύει έναν χάρτη αντίστασης τοπίου στον οποίο οι παχύτερες γραμμές αντιπροσωπεύουν υψηλότερα επίπεδα κίνησης,
  • Β) αντιπροσωπεύει την πράσινη στέγη ως κομμάτι κατάλληλου οικοτόπου και
  • Γ) είναι το αποτέλεσμα του συνδυασμού Α) και Β), όπου τα πιο σκούρα χρώματα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερη σημασία για τη συνδεσιμότητα του τοπίου όσον αφορά την ποσότητα κίνησης που υποστηρίζει ο διάδρομος και την ποιότητα του οικοτόπου που συνδέει.

Άρθο: Ανάπτυξη ενός συνόλου εργαλείων ανοιχτού κώδικα για τη βελτίωση του σχεδιασμού συνδεσιμότητας τοπίου

Πρότυπο για τη βιοποικιλότητα

Προτείνεται ένα απλό σύστημα για την αυτοαξιολόγηση της βιοποικιλότητας των πράσινων στεγών. Το σύστημα αποτελείται από 6 βασικούς παράγοντες όπως φαίνεται στον Πίνακα στην επόμενη σελίδα και περιγράφονται τα αντίστοιχα κριτήρια για τη βαθμολογία. Η συνολική βαθμολογία είναι το άθροισμα των πιστωτικών σημείων και δίνεται μια προτεινόμενη βαθμολογία σε κάθε έννοια. Αυτό το σύστημα αξιολόγησης είναι χρήσιμο για σχεδιαστές κτιρίων και προγραμματιστές που θα ήθελαν να αξιολογήσουν τη βιοποικιλότητα σε έργα πράσινης στέγης.

Other Matrix: το θέμα του Nature’s Matrix είναι η διατήρηση της βιοποικιλότητας, αλλά διαφέρει από άλλα βιβλία προτείνοντας μια ριζικά νέα προσέγγιση που βασίζεται στις πρόσφατες εξελίξεις στην επιστήμη της οικολογίας και σε ορισμένες πολιτικές πραγματικότητες.

Η ανάλυση στο Nature’s Matrix βασίζεται στη σύνδεση τριών βασικών πολιτικών: κρίση απώλειας βιοποικιλότητας, τρόφιμα και γεωργία και πολιτική αναταραχή στις αγροτικές περιοχές

Συνολική βαθμολογία: 4-7 καλό, 8-10 πολύ καλό, 11-14 εξαιρετικό