Θέμα 3 Ταξινομίες των πράσινων στεγών με βάση τις γενικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται τα ευρήματα από μια σειρά επιστημονικών μελετών που αξιολογούν την απόδοση των πράσινων στεγών σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες (για παράδειγμα, από παρατεταμένες περιόδους καταιγίδων έως κύματα καύσωνα).

Η Μελέτη 4 συνέκρινε έναν εντατικό και έναν εκτατικό τύπο πράσινης στέγης κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου καταιγίδων, εξετάζοντας την ικανότητά τους για τη συγκράτηση του νερού (Stefannoff, 2019) . Οι αναφορές ήταν:

 • Ο εκτατικός τύπος στέγης κατάφερε να φτάσει το 20% της ογκομετρικής υδατοχωρητικότητας.
 • Ο εντατικός τύπος στέγης κατάφερε να φτάσει το 25% της ογκομετρικής υδατοχωρητικότητας.
 • Ο όγκος εκροής ήταν υψηλότερος σε έναν εντατικό τύπο στέγης σε σύγκριση με έναν εκτατικό τύπο στέγης.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι εντατικοί τύποι στέγης έχουν μεγαλύτερη ικανότητα συγκράτησης νερού, αλλά η διαφορά με τους εκτατικούς τύπους είναι ελάχιστη.

Η Μελέτη 5 εξέτασε τον αντίκτυπο ενός εκτατικού τύπου πράσινης στέγης στην ενεργειακή απόδοση ενός κτηρίου στη Γαλλία (Jaffal, Ouldboukhitine and Belarbi, 2012).

 • Αναφέρθηκε ότι υπήρξε μείωση της ετήσιας ζήτησης ενέργειας στο εύρος του 6%.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,

 • Η θερμοκρασία των πλακιδίων της στέγης μειώθηκε κατά περίπου 30 °C.
 • Το αποτέλεσμα ψύξης της στέγης ήταν τρεις φορές αποδοτικότερο από μια συνηθισμένη οροφή.
 • Η θερμοκρασία του εσωτερικού αέρα μειώθηκε κατά 2 °C.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η πράσινη στέγη μείωσε την απώλεια θερμότητας κατά τις κρύες ημέρες αλλά την αύξησε κατά τις ηλιόλουστες ημέρες.

Η Μελέτη 6 εξέτασε τη ροή θερμότητας ενός εκτατικού τύπου πράσινης στέγης και τη συσχέτισε με την ηλιακή ακτινοβολία, τη θερμοκρασία του υποστρώματος και το βάθος χιονιού (Lundholm, Weddle and MacIvor, 2014) . Αναφέρθηκαν τα εξής:

 • Υπήρχε μικρότερη απώλεια θερμότητας στην πράσινη παρά στη συμβατική στέγη.
 • Τα οφέλη των πράσινων στεγών σε σχέση με τις συμβατικές στέγες ήταν χαμηλότερα σε ακραίες χειμερινές συνθήκες.
 • Τα είδη των φυτών στην πράσινη στέγη επηρέασαν το βάθος και τη διάρκεια της κάλυψης από χιόνι.

Εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα καθαρά θερμικά οφέλη των πράσινων στεγών κατά τη διάρκεια του χειμώνα εξαρτώνται από το κλίμα, την επιλογή των φυτών, την κατασκευή στέγης και την τοποθεσία.

Η Μελέτη 7 αξιολόγησε την απόδοση ενός εκτατικού τύπου πράσινης στέγης κατά τη διάρκεια δύο περιόδων τον χειμώνα, μία με κάλυψη από χιόνι και μία χωρίς (Zhao et al., 2015). Αναφέρθηκαν τα εξής:

 • Οι πράσινες στέγες μείωσαν τη ροή θερμότητας μέσω της στέγης και, συνεπώς, τη ζήτηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
 • Με την κάλυψη από χιόνι, η θερμική αντίσταση της πράσινης στέγης μειώθηκε και, συνεπώς, περιορίστηκε και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Αυτό υποδηλώνει ότι ενώ ένας εκτατικός τύπος πράσινης στέγης μειώνει τη ροή θερμότητας και τη ζήτηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυτή η ικανότητα περιορίζεται κατά τη διάρκεια της κάλυψης από χιόνι.

Η Μελέτη 8 (Collins et al., 2019) υποστήριξε τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν από τη Μελέτη 7 και τη Μελέτη 6. Η Μελέτη 8 διαπίστωσε ότι:

Κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων παγετού, παρατηρήθηκε μείωση της ροής θερμότητας στην πράσινη στέγη.

Η συνεχής μείωση των θερμοκρασιών, ωστόσο, οδήγησε στη συσσώρευση χιονιού στην πράσινη στέγη και στη μείωση της ικανότητάς της να μετριάζει τη ροή θερμότητας.