Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 5 Πράσινη Στέγη, Αειφορία και συνέπειες στις Τοπικές Κοινότητες

Green-roof sustainability is determined by different actors:

  • building owners
  • government
  • industry

The green-roof research is detonated by energy administration and efficiency efforts.

It has been proven that the role of the people who inhabit permanently in buildings is crucial for the final energy use. The formulation of communities among the permanent inhabitants of a building has been observed to create significant potentiality for sustainability acquaintance in comparison to people bordering on the same building.

One of the vital factors towards the achievement of sustainable development is the active community engagement and participation in regards with the design and the maintenance of buildings with green roofs.