Δραστηριότητες
1 παιχνίδια γνώσεων

Θέμα 7 Εξωραϊσμός δίρριχτων στεγών

  • Δεν εντοπίζεται πρόβλημα συσσώρευσης του νερού σε κεκλιμένες στέγες, επομένως δεν χρειάζεται στράγγιση. Ωστόσο, μειώνεται το στρώμα εδάφους όπου βρίσκονται οι ρίζες των φυτών, άρα το στρώμα βλάστησης σε αυτές τις στέγες είναι χαμηλό.
  • Οι επικλινείς στέγες είναι πιθανό να στεγνώσουν το έδαφος, καθώς δεν ενισχύουν τη συσσώρευση υγρασίας, γι’ αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φυτών.
  • Η βόρεια πλευρά ενδείκνυται για αξιοποίηση, καθώς η σχετικά μικρή ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας που λαμβάνεται δεν συμβάλλει στην εξάτμιση του νερού από το έδαφος.
  • Το κύριο πρόβλημα με τις κεκλιμένες στέγες είναι η ολίσθηση των στρωμάτων εδάφους.
  • Πρέπει να προβλέπονται κατασκευές στέγης ικανές να απορροφήσουν δυνάμεις διάτμησης.