1 tema: Teorinė informacija apie socialinį ir aplinkos tvarumą

Darnus vystymasis susideda iš 3 pagrindinių ramsčių:

Socialinis tvarumas

Aplinkos tvarumas

Ekonominis tvarumas

Pastaba: pirmieji du ramsčiai – socialinis ir aplinkos tvarumas – bus analizuojami dėl jų aktualumo modulio temai.

1. Visa apimantis požiūris į socialinį tvarumą

Socialinis tvarumas yra trejopa sąvoka, kurią sudaro:

(a) plėtros tvarumas- pagrindiniai poreikiai, socialinio kapitalo kūrimas, teisingumas

(b) plėtros tvarumas- pagrindiniai poreikiai, socialinio kapitalo kūrimas, teisingumas

(c) tvarumo palaikymas-sociokultūrinių savybių išsaugojimas pokyčių akivaizdoje ir žmonių reakcijos į pokyčius.

Esminiai socialinio tvarumo elementai

  • Socialinis progresas
  • Gerbūvio užtikrinimas ir gyvenimo sąlygų pagerinimas
  • Socialinė sanglauda
  • Socialinis tvarumas socialinėje rinkos ekonomikoje

Tai daugiamatis terminas, nuolatinis ryšys ir sąveika su visuomene ir socialine politika, miestų plėtra, įmonės ir organizacijos veikla, gaminio dizainu ir gyvavimo ciklu.

Socialinis tvarumas paprastai pristatomas kaip dvejopas vaidmuo:

  • atskaitos taškas kitiems tvarumo ramsčiams, pvz., vaidina pagrindinį vaidmenį formuojant socialinį kapitalą, reikalingą ekonomikos ir aplinkos vystymuisi,
  • priežastinis aplinkos ir ekonominių pokyčių mechanizmas -> ekonomikos ir aplinkos pažangos stimulas.

Socialinis tvarumas yra sklandi ir nuolat besivystanti sritis, kuri nuo paskutinių dešimtmečių atsirado kartu su aplinkosauginiu sąmoningumu.

2. Suprasti aplinkos tvarumą

Svarbiausi elementai/ naudos:

ekosistemos apsauga,

nykstančių rūšių apsauga,

taršos mažinimas miestuose -> geresnė kvėpavimo takų sveikata visiems,

poveikis globalinio atšilimo atstatymui,

gyvenimo kokybės gerinimas

  • Aplinkos tvarumas yra šiuo metu populiarėjanti tendencija gerinti žmonių gyvenimo kokybę, nesukeliant nereikalingos įtampos žemės ekosistemoms.
  • Aplinkos tvarumas orientuotas į pusiausvyros tarp vartotojiškos žmogaus kultūros ir gyvojo pasaulio sukūrimą.