1. tēma: Zaļie jumti kā ekosistēma. Izpratne par bioloģiskās daudzveidības parametriem, kas jāņem vērā

Zaļie jumti var sniegt labumu videi pilsētu pilsētās un radīt ekosistēmas dzīviem organismiem, tādējādi palīdzot uzlabot bioloģisko daudzveidību.

Apbūves attīstība pilsētu teritorijās iznīcina biotopus, kā rezultātā samazinās bioloģiskā daudzveidība; zaļo jumtu radītā apbūvētā vide ir viena no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas mazināšanas metodēm.

Zaļie jumti var būt daļa no vides zaļajām plaušām, kas nodrošina svarīgus ekosistēmas pakalpojumus. Turklāt zaļie jumti var būt daļa no lielākas savvaļas dzīvnieku koridoru sistēmas pilsētu un piepilsētu teritorijās, tostarp parku zonās un dārzos, kas piedāvā vidi augiem, putniem un bezmugurkaulniekiem. Rezultātā zaļos jumtus var izmantot, lai veicinātu pilsētu bioloģisko daudzveidību, savienojot izolētus biotopus un ekosistēmu kabatas.

Kas ir ekosistēmu pakalpojumi?

Ekosistēmu pakalpojumi ir iedalīti četrās plašās kategorijās: nodrošinājums, piemēram, pārtikas un ūdens ražošana; regulēšana, piemēram, klimata un slimību kontrole; atbalsta, piemēram, barības vielu cikli un skābekļa ražošana; un kultūras, piemēram, garīgās un atpūtas priekšrocības.

Lauksaimniecība, lopkopība, mežsaimniecība gūst labumu no ekosistēmu pakalpojumiem un ietekmē tos, ietekme var būt pozitīva vai negatīva:

Pozitīva ietekme uz ekosistēmu pakalpojumiem:

  • Lauksaimniecība nodrošina dzīvotnes savvaļas sugām un veido estētiskas ainavas
  • Meži palīdz uzturēt veselīgas ūdens ekosistēmas un nodrošina uzticamus tīra ūdens avotus
  • Dzīvnieku ekskrementi var būt nozīmīgs barības vielu avots, sēklu izkliedēšana un var uzturēt augsnes auglību ganītos zālājos

Negatīvā ietekme uz ekosistēmu pakalpojumiem:

  • Pesticīdi, kā arī ainavas homogenizācija var samazināt dabisko apputeksnēšanu
  • Mežu izciršana vai slikta apsaimniekošana ciklonu laikā var palielināt plūdus un zemes nogruvumus
  • Pārmērīgs dzīvnieku ekskrementu daudzums un slikta apsaimniekošana var izraisīt ūdens piesārņojumu un apdraudēt ūdens bioloģisko daudzveidību

Bioloģiskā daudzveidība ir dzīvības formu variācijas pakāpe noteiktā ekosistēmā ar dažādiem cikliem. Tas ir ekosistēmu veselības mērs. Tiek uzskatīts, ka bioloģiskā daudzveidība veicina nerimstošu un bieži vien neredzamu ekosistēmas pakalpojumu, kas tiek nodrošināts atmosfēras, hidroloģiskajos un bioģeoķīmiskos dzīves ciklos, kur gaiss un ūdens, kā arī dzīvie un mirušie elementi tiek cikliski un pārstrādāti nepārtrauktā dzīvības lokā.

Bioloģiskā daudzveidība ietver daudzveidību sugu ietvaros, kā arī starp ekosistēmu sugām. Bioloģiskā daudzveidība nav tikai sugu skaitīšana uz jumta vai jebkurā citā ainavā; to veido gan struktūra, gan funkcija. Sarežģītās, barības ķēdes un savstarpēji saistītā dzīvo organismu kopiena ekosistēmā ietekmē bioloģiskās daudzveidības līmeni.