2. tēma: Integrētās pilsētplānošanas nepieciešamība

Integrētā pilsētplānošana ir mūsdienīga plānošanas pieeja, kas ir cieši saistīta ar nepieciešamību veidot ilgtspējīgas un elastīgas apdzīvotas vietas.

Visaptverošu risinājumu izstrādei tiek mobilizēts plašs ieinteresēto pušu, plānotāju un ekspertu loks, sniedzot spēcīgu atbalstu pilsētvides attīstības projektiem.

Nozaru sadarbībai ir galvenā nozīme integrētajā plānošanā veselīgākām, aktīvākām un iekļaujošākām pilsētu kopienām.

Integrētai pilsētplānošanai ir jāreaģē uz vietējo situāciju, lai vienlaikus un saskaņoti risinātu dažādas pilsētvides problēmas.

Pilsētplānotājiem ir jābūt izpratnei par dažādu kopienu un cilvēku grupu perspektīvām un vajadzībām, tāpēc ir nepieciešama šo grupu līdzdalība plānošanas procesā. Līdzdalības plānošanas procesi ar vairākām ieinteresēto personu grupām , kā arī politikas koordinācija ir ilgtspējīgas attīstības un sabiedrības, ekonomikas un ekoloģijas harmonizācijas atslēga. Izmantojot integrētu pilsētplānošanu , plānotāji un lēmumu pieņēmēji var nodrošināt, ka viņu darbs sniedz ieguldījumu kopienās, kas ir iekļaujošas, aktīvas un ilgtspējīgas visām pašreizējām un nākamajām paaudzēm.

Pie kā tas noved, ja pilsēta neizmanto integrētu pieeju pilsētplānošanai?

  • Atkritumi (pārtika, ogleklis, materiāli, piesārņojums)
  • Augoša nevienlīdzība
  • Sadrumstalotība, koordinācijas trūkums
  • Pilsētu izplešanās
  • Dārgas kļūdas

Dabas padarīšana par pilsētas dzīves vides sastāvdaļu uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un palīdz uzplaukt ekonomikai un sabiedrībai “

Chantal Van Ham,

ES programmu vadītājs,

 Dabā balstīti risinājumi,

IUCN Brisele