3. tēma: Vietējās kopienas ilgtspējības paraugi (A daļa un B daļa)

A daļa. Ilgtspējības paraugi vietējām kopienām

1. Valsts atveseļošanas un noturības plāns — Grieķija 2.0.

Viens no četriem galvenajiem pīlāriem valsts plānā Grieķija 2.0. 2020. gadā publicētais ir “Zaļā pāreja”.

“Grieķu pāreja” tiks nodrošināta, izstrādājot un veicot darbības saskaņā ar šādām asīm:

 • Pāreja uz jaunu videi draudzīgu enerģijas modeli
 • Valsts ēku fonda energomodernizācija un telpiskā reforma
 • Pāreja uz zaļu un ilgtspējīgu transporta sistēmu
 • Ilgtspējīga resursu izmantošana, noturība pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana

Indikatīvā darbība:

Projekts Renovācija

Ar piegādi saistīta integrēta investīciju darbība stimuli māju energoefektivitātes uzlabošanai.

Darbība, kas ietver jauktus finanšu instrumentus sekundārā un terciārā sektora uzņēmumiem, tostarp tūrismam un neatkarīgi no to lieluma, ar mērķi:

 • lai uzlabotu savu energoefektivitāti,
 • veicināt atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanu,
 • uzlabot savu konkurētspēju, ieguldot “zaļā” izaugsmē.

2. Volos pašvaldība: gadījuma izpēte Pilsētu ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. atjauninājums

Grieķijas pilsēta Volosa ir izstrādājusi novatorisku, labi strukturētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju ar vīziju par pilsētas centra atdzīvināšanu, izmantojot tā telpiskās un funkcionālās salīdzinošās priekšrocības. Visas stratēģijas galvenais mērķis ir ilgtspējīgas un iekļaujošas attīstības paātrināšana kopā ar konkrētu un noteiktu alikvotu rīcības plānu izveidi ar noteiktiem mērķiem un iniciatīvām.

 • Pasākumi klimata pārmaiņu seku mazināšanai

Indikatīvās iniciatīvas

 1. Ietvju un vieglās satiksmes ceļu tīkla paplašināšana centrālās pilsētas teritorijas ceļu tīklā
 2. Gaveta ielas pārbūve par vieglās satiksmes ceļu
 • Pasākumi mobilitātes uzlabošanai un pilsētvides uzlabošanai

Indikatīvās iniciatīvas

 1. Remonts – atbalsta organizācijas nostiprināšana un Pašvaldības teātra renovācija
 2. Velosipēdu joslu tīkla paplašināšana Volosas – Nea Ionia pilsētas struktūrā → Automātiskās velosipēdu apglabāšanas sistēmas nodrošināšana un uzstādīšana
 • Darbības sociālās infrastruktūras izveidei un uzlabošanai

Indikatīvās iniciatīvas

 1. Iejaukšanās ēkas ārpusē un apkārtnē Kopienas centra darbībai
 2. Fakultātes nodarbinātības veicināšanas, pilnvarošanas un dokumentēšanas infrastruktūras pilnveidošana (darba centrs)
 • Darbības, lai veicinātu nodarbinātību, uzņēmējdarbību un Sociālā ekonomika

Indikatīvās iniciatīvas

 1. Nodarbinātības veicināšanas, pilnvarošanas un dokumentācijas birojs intervences jomā (darba centrs)
 2. Informācijas birojs uzņēmējdarbībai intervences jomā
 3. Radīt jaunuzņēmumus kultūras un tūrisma ievirzes jomā

3. Jaunā Jūras zivsaimniecības un akvakultūras fonda (EMFAF) izveide.

Galvenie mērķi

 • Ilgtspējīgas zilās ekonomikas attīstība
 • Izplatīšanās jaunos tirgos un tehnoloģijās
 • Bioloģiskās daudzveidības

EMFAF izveide tika apstiprināta 2021. gada jūnijā, un tā plāno atbalstīt investīcijas, kas saistītas ar ilgtspējīgu zilo ekonomiku, kā arī jaunu tirgu un tehnoloģiju attīstību.

Pirmā vērienīgā EMFAF iniciatīva bija 6,1 miljarda eiro ieguldījums ilgtspējīgas zivsaimniecības veicināšanai un zvejnieku kopienu aizsardzībai.

Visa mēģinājuma mērķis ir samazināt zvejnieku kopienām piederošo cilvēku vidējo vecumu. Saskaņā ar pieejamajiem datiem pašreizējais strādājošo vidējais vecums ir virs 50 gadiem.

 Jaunais EMFAF finansēs pirmo kuģi vai daļēju īpašumtiesības (vismaz 33 %) kvalificētiem un/vai pieredzējušiem zvejniekiem, kas jaunāki par 40 gadiem.

4. Projekts “ Ι n action for a better world”

 • “ Darbībā labākas pasaules labā” ievieš pieejas holistiskā metodoloģijā 17 globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem Grieķijas sabiedrībā, kas nodrošina atbildīgu organizāciju un aktīvu pilsoņu aktīvu līdzdalību, kā arī ilgtspējīgu un būtisku tendenču pieņemšanu .
 • Vietējām kopienām ir galvenā loma vietējo problēmu identificēšanā un izpratnē un galu galā arī to risināšanā .
 • Vietējās kopienas var sniegt pietiekamu ieguldījumu labākas dzīves kvalitātes veicināšanā un pašvaldību ilgtspējīgā pārveidē .
 • Apbalvots ar Eiropas Ilgtspējas balvu kā labākā programma, kas Eiropā izstrādāta no 17 ilgtspējīgiem mērķiem 2019. gadā .

B daļa. Vietējo kopienu darbība ilgtspējīgas attīstības jomā

1. Grieķijas skauti SDG

Grieķijas skauti ir mobilizējuši 17 SDG globālos centienus, ieviešot SDG draudzīgu skautu sistēmu.

Skautu kustība kā neformālās izglītības iestāde, bet arī sava pieredzes rakstura dēļ vairāk nekā gadsimtu sniedz ieguldījumu ilgtspējības pamatprincipu praktiskā pielietošanā, organizējot ilgtspējīgas draudzīgas iniciatīvas.

Indikatīvi minēts:

 • Holargosas 1. skautu sistēma organizēja dinamisku akciju Hadžipaterio bērnu rehabilitācijas un atbalsta centrā (KASP), palīdzot veidot ēkas āra telpas.

Sadarbībā ar šādiem ilgtspējīgiem mērķiem:

2. Bioklimatisks Parks Sepolē

 • Jauns “kabatas parks” izveidots Sepolē , Atēnās.
 • Atēnu pašvaldības un uzņēmuma “P&G” sinerģija un organizācijas “Gi ” īstenošana
 • Iniciatīva tika īstenota programmas “Adopt savu pilsētu” ietvaros .
 • Kopumā tika iestādīti 190 jauni aromātiskie augi (lavanda, rozmarīns, mirte un timiāns uc ) . Parka infrastruktūra tika pilnībā atjaunota un uzstādītā apgaismojuma sistēma tiks papildināta ar autonomu fotoelektrisko sistēmu.

Programma “Adopt savu pilsētu”

“Adopt your City” ir jauna programma, ko Atēnu pašvaldība uzsākusi kā jaunu sabiedriskās politikas modeli, iesaistot biznesa un akadēmiskās kopienas un pilsonisko sabiedrību. Programma veicina iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un iesaistīšanos.

3. Edesas Rātsnama "zaļais jumts"

 • Rātsnama jumta apstādīšana ar dažādiem augiem bija viens no soļiem, kas mainīja Edesas Rātsnama ēkas izskatu un darbību.
 • Šīs enerģijas daudzveidīgās priekšrocības jau ir bijušas acīmredzamas gan attiecībā uz energoefektivitātes daļu, gan reģiona mikroklimata uzlabošanu.
 • Edesas pašvaldība divas reizes ir apbalvota ar “Labākās pilsētas balvām” un “Zelta balvu” Landscapes Awards 2021 kategorijā Komerciālā ainava.
 • Zaļais jumts ir atvērts studentiem un visiem iedzīvotājiem kopumā, darbojoties kā publiska atpūtas vieta.

4. Eiropas Komisijas (EK) iniciatīva Vides ilgtspējas apmācībai

 • Saskaņā ar ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam (skatīt bibliogrāfiju) un Komisijas organizēto paziņojumu par Eiropas izglītības telpu sabiedriskā apspriešana, kas adresēta iedzīvotājiem, pedagogiem, pētniekiem, valsts un nevalstiskām organizācijām ar starptautisku, Eiropas, valsts, reģionālu un vietēju aktivitāti un ietekmi.
 • EK strādā pie priekšlikuma Padomes ieteikumam par izglītību vides ilgtspējības jomā.

Viss darbs sastāv no aptaujas, kuras mērķis ir apkopot atklātas sabiedrības idejas un viedokļus par ieteikuma virzieniem, ko Komisija uzsāks un pieņems 2021. gadā.